לפני שליחת הטופס יש לוודא שכל המסמכים הנדרשים ברשותכם ולצרפם לטופס הבקשה. 
להלן תנאים וכללים להגשת הבקשה למלגה:
א.  הזכאים להגשת בקשה למלגה;
סטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטה, מכללה אקדמית , סמינר, ישיבת הסדר וישיבה גבוהה עבור תלמידי ישיבה הלומדים בכיתות המקבילות ליב', יג', יד' בלבד  בשנה"ל תש"פ (ספטמבר 2019-אוגוסט 2020)
ב. הקריטריונים לזכאות למלגה
     1.    סטודנט/ית המשתכר/ת בממוצע עפ"י הפרוט הבא: (נכון לשנה"ל תש"פ 1-3/20 )
            א.    רווק/ה עד  3,500 ברוטו.
            ב.    נשוי/אה: שני בני הזוג משתכרים יחד עד 7,500  ₪ ברוטו ול-2 בני הזוג סטודנטים עד 9,000 ₪ ברוטו
            ג.    נשוי/אה + ילדים: שני בני הזוג משתכרים יחד עד 9,000 ₪  ברוטו ול-2 בני הזוג סטודנטים עד 11,000 ₪ ברוטו 
2.    מגורים בנתיבות 12 חודשים לפחות  לפני יום הפרסום הנוכחי.
3.    למודים בהיקף של  לפחות 12 שעות שבועיות אקדמאיות
4.    הסטודנט/ית לא קיבל/ה מלגה מורחבת לשנה"ל תש"פ, מעל 9,000 ₪ מגורמים נוספים.    
המלגה תופקד בחשבון הבנק של הסטודנט/ית 
ג . אישורים ומסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה
     1.    אישור לימודים לשנה"ל תש"פ מהמוסד שכולל: שם הסטודנט  ומס' זהות,  מגמת הלימוד, מס' השעות השבועיות, המקצוע הנלמד ראשי + משני, וגובה שכר הלימוד השנתי.
     2.    אישור על תשלום שכר לימוד : קבלות או אישור על הוראת קבע הכולל מס' התשלומים והסכום החודשי שנגבו בפועל.
     3.    אישורים  על הכנסות הסטודנט: תלושי משכורת חודשים 1-3/20 (לנשוי/אה יש לצרף תלושי משכורת של בן/בת הזוג לחודשים אלו).
     4.    דפי חשבון בנק של הסטודנט (לנשוי/אה + דפי חשבון בן/בת הזוג) לחודשים 1-3/20. 
     5.    צילום תעודת הזהות של הסטודנט/ית, כולל כרטיס וספח פתוח עם תאריך הוצאת הספח. 
     6.    פרטי חשבון בנק 
ד.    הגשת הבקשה 
הסטודנטים מתבקשים להגיש את הבקשה דרך הקישור שיופיע באתר העירייה ובפייסבוק החל מתאריך יא' חשון תשפ"ב (17/10/21) ועד לתאריך  א' טבת תשפ"ב 5/12/2021 או בקבלת קהל בימי א' בשעות 8:30-12:30 ובימי ד' בשעות 16:30-18:30. 
סטודנטים למקצועות הרפואה ייהנו ממלגה מוגדלת של 5,000 ₪