מהם התנאים והדגשים לבקשת הנחה ממיסי ארנונה?

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר נתיבות.
 • אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 • בקשה להנחה אינה מעכבת תשלום, אינה עוצרת הצמדה וריבית כחוק ואינה מעכבת הליכי אכיפה.
 • אם קיימת זכאות להנחות שונות -  תינתן לזכאי הנחה בשיעור הגבוה מבניהן.
 • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד.
 • בקשה שאליה לא צורפו כל המסמכים הדרושים לא תיבדק.
 • מסמכים נוספים ידרשו עפ"י שיקול דעת.

הגשת הבקשה:

את הבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים יש להגיש בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מן הערוצים המפורטים מטה:

מי זכאי להנחה?

המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים מחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטית כפי תוקפן מעת לעת.

תיאור ההנחה

 

שיעור ההנחה המרבית

הגבלה המרבית של מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה, דגשים ומסמכים מבוקשים

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל אחת מאלה:

 • קצבת זקנה
 • קצבת שארים
 • קצבת תלויים
 • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

 

 

עד 25%

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש  הינו בגיל המתאים.

 • ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת אזרח ותיק.
 • אישור ביטוח לאומי.

 

אזרח ותיק

(העומד בקריטריונים על פי חוק האזרחים ותיקים)

 

30%

עד 100 מ"ר

 • המבקש הינו בגיל המתאים.
 • ת.ז. כולל ספח.
 • תדפיסי בנק לכל החשבונות לחודשים 10-12 לשנת מס קודמת או לכל שנת מס קודמת (לפי בחירת התושב).
 • שסך כל הכנסותיו והמתגוררים עמו,  מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר מהממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
 • במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150%מהשכר הממוצע במשק.
 • הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא בצירוף מסמכים מתאימים.

אזרח ותיק
המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

 • קצבת זקנה
 • קצבת שארים
 • קצבת תלויים
 • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

עד 100%

עד 100 מ"ר

 • המבקש  הינו בגיל המתאים.
 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור ביטוח לאומי.

 

 

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

 

 

 

 

 

 

עד 100%

עד 100 מ"ר

 • המבקש הינו בגיל המתאים.
 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור ביטוח לאומי.
 • שסך כל הכנסותיו והמתגוררים עמו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר מהממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
 • במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על  150% מהשכר הממוצע במשק.

נכות אי כושר-

 • נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה.
 • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.

 

עד 80%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור ביטוח לאומי.

 

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קיבל קצבת הזקנה נקבעה לו נכות , כאמור.

 

 

עד 40%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא. כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'.

אסיר ציון

 

עד 66%

 

 

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר.

מעל 4 נפשות- עד 90 מ"ר.

 

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצא אישור מתאים או אישור ביטוח לאומי המוכיח זכאות לגמלה.

 

 

 

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957

 

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה (BEG)

 

מקבלי גמלת ממשלת  הולנד (OFG)

 

מקבלי גמלת ממשלת  אוסטרי (WUV)

מקבלי גמלת ממשלת  בלגיה לפי חוק הבלגי משנה 1957

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה

עיוור הנושא תעודת עיוור

 

עד 90%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת עיוור

 

עולה

עד 90%

עד 100 מ"ר בלבד

 • ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת עולה.
 • למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה

אזרח עולה

עד 90%

עד 100 מ"ר בלבד

 • ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת אזרח עולה.
 • למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה

עולה התלוי בעזרת הזולת

עד 80%

 

אין הגבלה

 

 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור ביטוח לאומי על נכות או סיעוד.

 

איש צד"ל

עד 90%

עד 100 מ"ר בלבד

 • ת.ז. כולל ספח.
 • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות

גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח

עד 70%

 

 

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצא אישור רשמי מביטוח לאומי בגין הגמלה/ מתן השירות.

 

הנחה על פי מבחן הכנסה (3)

בהתאם לטבלת הכנסה

 

אין הגבלה

חסיד אומות עולם

עד 66%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".

הורה עצמאי

 • כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב 1992 או

הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או מתנדב בשרות בטוח לאומי, וגילו אינו עולה על גיל 21.

עד 20%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הוכחה על קבלת קצבת ילדים.
 • ילד בגיר - יש לצרף חוגר/ אישור על שירות לאומי, ת.ז כולל ספח.

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס) או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלת ילד נכה.

 

עד 33%

 

עד 100 מ"ר בלבד

 • ת.ז. כולל ספח.
 • בלבד שהוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
 • ילד בגיר – אישור על קבלת הגמלה, ת.ז כולל ספח.

 

פדוי שבי

 

עד 20%

 

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדוי שבי, התשס"ה- 2005

פטור חיילים

חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו.

100%

עד 4 נפשות- גבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 • ת.ז. כולל ספח.
 • החייל הוא המחזיק בנכס.
 • הומצאו אישורים מתאימים (חוגר+ מסך חוגרים מהשלישות)

הורי חייל בשירות סדיר שהוכיח כי פרנסת המשפחה תלויה בחייל.

100%

 

 

עד 4 נפשות- גבי 70 מ"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 

 

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.

מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת

100%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים.

משרת בשירות אזרחי במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) כל עוד הוא משרת

 

 

100%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל – כל עוד הוא משרת

 

50%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא (משך השירות הנו 36/40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים)- כל עוד הוא משרת

 

100%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים)- כל עוד הוא משרת

50%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

 

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

משרת בשירות האזרחי ביטחוני – כל עוד  הוא משרת

100%

משרת בשירות האזרחי חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים- כל עוד הוא משרת

 

75%

עד 4 נפשות- גבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

משרת בשירות אזרחי חברתי המשרת  20 שעות שבועיות בממוצע במשך 3 שנים- כל עוד הוא משרת

50%

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הומצאו אישורים מתאימים (בציון מס' שעות וסכום הגמלה).

נפגעי מלחמה

 • נכה צהל
 • מכה פעולות איבה
 • נכה פעולות איבה במלחמת השחרור
 • נכה משטרה
 • משפחה שכולה(חייל שנספה)
 • שאירים שכולות (פעולות איבה)
 • נכה שירות בתי הסוהר

66%

עד 4 נפשות- גבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 • ת.ז. כולל ספח.
 • אישור משרד הביטחון+ אישור על קצבת נפגעים/ נכות ממשרד הביטחון.

ועדת הנחות

עד 70%

אין הגבלה

 • מבקש נזקק-
  • שנגרמו להוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי (תאונה, פיטורין, הוצאות שנת פטירה, מחלה קשה, טיפולי פוריות וכיו"צ)

בניין ריק-

 • עד 6 חודשים- 100%.
 • מהחודש ה 7 עד החודש ה 12- 66%.
 • מהחודש ה 13 עד החודש ה 36 – 50%.

50% - 100%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • המבקש הינו בעלים של הנכס.
 • הגשת בקשה בכתב מראש וציון התקופה המבוקשת (יש להודיע 7 ימים לפני, במקרה בו הנכס מאוכלס לפני סיום התקופה המבוקשת).
 • בדיקת פקח כי הנכס ריק מחפץ ואדם.
 • ההנחה תינתן בסוף התקופה המבוקשת.
 • ההנחה הינה חד פעמית למשך תקופת בעלותו של אדם בבניין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
 • במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ 30 יום שהבניין היה ריק.

נכס שנהרס ו/או שניזוק (שיפוץ)

 

100%

אין הגבלה

 • ת.ז. כולל ספח.
 • הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו.
 • המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראי לשימוש.
 • אישור הבקשה הינו ל 3 שנים לאחר מכן יחולו התנאים הבאים:
 • 5 שנים לפי חיוב מזערי הנקוב בתקנות ההסדרים.
 • לאחר התקופה המצטברת (8 שנים) ובהנחה שהבניין עדיין הרוס לא יחויב בשיעורי ארנונה נוספים.
 

שימו לב!

בשל משבר הקורונה יש להניח את המסמכים בתיבה המוצבת מחוץ למחלקה (ימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:00).

יצירת קשר 

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00