מהם התנאים והדגשים לבקשת הנחה ממיסי ארנונה?

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
 • בקשה להנחה אינה מעכבת תשלום, אינה עוצרת הצמדה וריבית כחוק ואינה מעכבת הליכי אכיפה.
 • אם קיימת זכאות להנחות שונות -  תינתן לזכאי הנחה בשיעור הגבוה מבניהן.
 • בקשה שאליה לא צורפו כל המסמכים הדרושים לא תיבדק.
 • מסמכים נוספים ידרשו עפ"י שיקול דעת.

הגשת בקשה:

את הבקשה  יש להגיש  בכתב בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מערוצי הקשר המפורטים מטה.

מי זכאי להנחה?

המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים מחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטית כפי תוקפן מעת לעת.

תיאור ההנחה

שיעור ההנחה המרבית

הגבלה המרבית של מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה, דגשים ומסמכים מבוקשים

בניין ריק-

 • עד 6 חודשים- 100%.
 • מהחודש ה 7 עד החודש ה 12- 66%.
 • מהחודש ה 13 עד החודש ה 36 – 50%.

50% - 100%

 

 • המבקש הינו בעלים של הנכס.
 • הגשת בקשה בכתב מראש וציון התקופה המבוקשת (יש להודיע 7 ימים לפני, במקרה בו הנכס מאוכלס לפני סיום התקופה המבוקשת).
 • בדיקת פקח כי הנכס ריק מחפץ ואדם.
 • ההנחה תינתן בסוף התקופה המבוקשת.
 • ההנחה הינה חד פעמית למשך תקופת בעלותו של אדם בבניין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
 • במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ 30 יום שהבניין היה ריק.

נכס שנהרס ו/או שניזוק (לרבות שיפוץ)

 

100%

 

 • הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו.
 • המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראי לשימוש.
 • אישור הבקשה הינו ל 3 שנים לאחר מכן יחולו התנאים הבאים:
  • 5 שנים לפי חיוב מזערי הנקוב בתקנות ההסדרים.
  • לאחר התקופה המצטברת (8 שנים) ובהנחה שהבניין עדיין הרוס לא יחויב בשיעורי ארנונה נוספים.

בניין חדש

עד 12 חודשים

100%

 

 • המבקש הינו בעל ראשון של בניין חדש (קבלן).
 • מיום שהסתיימה בניית הנכס והוא ראוי לשימוש ואין משתמשים בו תקופה רצופה.

הנחות לעסקים

שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק

 

 • ועדת הנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה.
 • מילוי טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא נזקק
  • הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.
  • שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
  • על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר:מלאו לו 65 שנים ולאשה - 60 שנה.
  • הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים (צמוד למדד).
  • הוא זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2 (8). בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

מוסד מתנדב ללא כוונת רווח

 

67%

 

 • כפוף לאישור ועדת הנחות, מועצת העיר ומשרד הפנים.
 • טופס בקשה- נספח א' 
 • מסמכים נלווים – כמפורט בנספח ב' 
 • הצהרה- כפי הנוסח בנספח ב' סעיף 6.
 

שימו לב!

בשל משבר הקורונה יש להניח את המסמכים בתיבה המוצבת מחוץ למחלקה (ימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:00).
 

יצירת קשר 

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00