סעיף 2 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה) מאפשר להורים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר בו הוא רשום לבית ספר אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית האחראית על אותו מוסד אליו שובץ הילד/ה.

זכאות ומועדים:

 • הזכאות עומדת לכל הורה המעוניין להעביר את ילדו מבית ספר אחד למשנהו.
 • מועדי ההעברה מתעדכנים ומתפרסמים מחדש בכל שנה באתר משרד החינוך (תאריכי הגשת בקשות העברה הן בדרך כלל סביב חודש ינואר/פברואר).

העברות מחוץ למועדי ההעברה:

הורים רשאים להגיש בקשה להעביר את בנם או את בתם ממוסד רשמי אחד למשנהו בכל עת, גם מחוץ למועדי ההעברה מהסיבות הבאות:

 • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של התלמיד עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
 • בשל מחלת התלמיד/ה

אופן הגשת הבקשה להעברה:

.הורים המעוניינים להעביר את ילדים לבית ספר אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה חתומה לכתובת הדוא"ל המופיעה מטה 

הודעה בדבר ההחלטה:

רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:

 • בקשה להעברה מיידית - תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה.
 • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה - עד 1 באוגוסט.
 • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר 15 ביולי - עד 10 בספטמבר.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה:

 • ניתן לערער על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים.
  יש להגיש בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • ניתן לערער על החלטת מנהל המחוז לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים.
  יש להגיש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת המנהל הכללי.

תהליך הרישום לתושבים חדשים:

תושבים חדשים בעיר? עליכם לרשום את ילדכם למוסדות החינוך בעיר.

הרישום מתבצע בהגעה פיזית למינהל החינוך. 
שימו לב! ללא כל המסמכים המפורטים, לא ניתן יהיה לבצע את תהליך הרישום.


מסמכים נדרשים:

 • טופס בקשה לתושבים חדשים
 • צילום ת.ז. של שני בני הזוג + ספח פרטי ילדים + כתובת עדכנית בנתיבות.
 • חוזה רכישה או שכירות של הכתובת בנתיבות (חובה)
 • אישור ביטול רישום מעיר המגורים הקודמת (חובה)
 • משפחה עצמאית (חד הורית) - נא לצרף לטופס הבקשה כתב הצהרה והתחייבות חתום עם כל המסמכים הנלווים.
 • תעודת הישגים מחצית א' של שנת הלימודים הנוכחית.
 • אישור ויתור סודיות חתום מצורף לטופס הבקשה

קבלת תשובה:

 • הודעה על שיבוץ התלמיד/ה לבית הספר לשנה"ל הבאה, תמסר להורים בתחילת חודש יולי.
 • במעבר משפחת התלמיד לעיר במהלך השנה, יתבצע שיבוץ לא יאוחר מ- 5 ימים מיום הגשת הטפסים במלואם.

יצירת קשר:

מלכה כהן
קצינת ביקור סדיר
08-9938760