מהו תהליך שינוי מחזיקים? ומי נחשב מחזיק בנכס?

שינוי שם המחזיק בספרי העירייה לצורך חיובו במיסי ארנונה והיטל שמירה.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.
המחזיק בנכס הינו אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה "מחזיק" בנכס?

חובת הדיווח חלה בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס

שימו לב!

 • כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב ובמועד על השינוי יהיה בעל הנכס הרשום בספרי העירייה חייב בשיעורי הארנונה.
 • השינויים בספרי העירייה אינם מבוצעים רטרואקטיבית, אלא רק במועד הדיווח.

הגשת בקשה

 יש להגיש הצהרה  על עזיבה של הנכס בתאריך מסוים עם ציון כתובת, שם מלא ת.ז. וטלפון,  בצירוף המסמכים הנדרשים.

מסמכים נדרשים:

מקרה:

מסמכים נדרשים:

שינוי בעלות (עסקת מכירה)

 

 • העתק הסכם מכר חתום ע"י שני הצדדים או אסמכתא משפטית אחרת על העברת בעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין וכד').
 • יש לציין כי אם מועד שינוי המחזיקים אינו כפי המצוין בחוזה יש לצרף הצהרה חתומה בציון התאריך ע"י שני הצדדים.
 • יש לציין מספרי טלפון של שני הצדדים.

כניסה לנכס  (עסקת שכירות)

 • משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודשים - העתק חוזה שכירות החתום הן ע"י בעל הנכס כפי שרשום בספרי העיריה והן ע"י השוכרים.
  יצוין כי מניין 12 החודשים מתחיל ממועד מסירת ההודעה ואילך ולא ניתן להגיש חוזה שכירות ולרשום שוכר בדיעבד.
 • אם המחזיק הינו תאגיד – יש לצרף תדפיס מרשם החברות או רשם עמותות ואישור עו"ד / רו"ח כי החותם בשם התאגיד מוסמך לחייבו.
 • יש לציין מספרי טלפון של שני הצדדים.

שינוי מחזיק (עסקת שכירות)/ יציאה מהנכס

 

 • על השוכר להודיע על עזיבת הנכס ולשלם את כל תשלומי הארנונה וכל תשלום חוב עירוני הרובץ עלך הנכס עד למועד מסירת ההודעה.
 • ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך ייגרע שמו של המחזיק והשוכר שחדל מלהחזיק בנכס ולא יחויב עוד בתשלומי הארנונה החלים על הנכס.
 • בכל מקרה שלא יתקבל דיווח הנכס יוחזר באופן אוטומטי בתום התקופה המצוינת בחוזה השכירות, לבעל הנכס אשר יהיה חייב בשיעורי הארנונה.
 

יצירת קשר

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00