נוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמאיים, לימודי תעודה וקורסים מקצועיים עיריית נתיבות

  1. כללי
  2. נוהל זה יקרא "נוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמאיים, לימודי תעודה, קורסים מקצועיים" (להלן: "הנוהל").
  3. עיריית נתיבות שמה לה למטרה לקדם ולטפח את ההון האנושי המועסק אצלה . טיפוח ההון האנושי מהווה את התשתית החיונית והעיקרית בעזרתה פועלת העירייה ומעניקה שירותים לתושבי העיר ולבאים בשעריה.
  4. הכשרת העובדים באמצעות קורסים, השתלמויות, ימי עיון ולימודים אקדמאיים הינם האמצעי להשגת אותה מטרה שכן אלו יעניקו לעובד את הכלים המקצועיים ו/או הניהוליים הנחוצים לו למילוי התפקיד ולהעשרת עולמו בידע ומידע הרלבנטי לתחום עיסוקו. מטרה נוספת נעוצה ברצון לקדם, לעודד ולכוון את עובדי העירייה ללימודי השכלה גבוהה.
  5. מטרת הנוהל היא להגדיר את הכללים ואופן החלוקה והניצול של המשאבים הכרוכים ביציאת עובדים להשתלמויות / ללימודים – המשאב הכספי (התשלום עבור הלימודים/ההשתלמויות ועבור ימי הלימוד) ומשאב הזמן (ההיעדרות מהעבודה).
  6. האמור בנוהל זה כפוף לאמור בפקודת העיריות [נוסח חדש], הנחיות והוראות שר הפנים בכל הנוגע לנושאים המוסדרים בנוהל זה- ככל שמוסדרים, לרבות הנחיות והוראות עתידיות.
  7. נספחים

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הנוהל וייקראו יחד עימו:

  1. נספח 1 – טופס בקשה לעובד, להורדת קובץ להדפסה - לחצו כאן