הטיפול בגינון ברחבי העיר נמצא באחריותה של העירייה באגף שפ"ע. אחריות זו כוללת: אחזקת הפארקים העירונים, שתילה ונטיעה של צמחייה חדשה, גיזום עצים, טיפול ואחזקה של כל מערכות ההשקיה, מניעת נפילות עצים, תפעול צוותי כוננות בעת סופות, אחזקה שוטפת וטיפול בצמחייה הקיימת בעיר.

דו"ח שתילה וכריתת עצים בתחום הרשות לשנת 2021

אישור לכריתה של עצים

כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק ועל כן חל איסור מוחלט לכרות ו/או לעקור עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.

תהליך הגשת בקשה

  1. הגשת בקשה- על התושב לפנות למנהל הגינון, ולמלא טופס בקשה לכריתה ובו פרטי הבקשה, מיקום העץ, הסיבה לבקשה ולצרף מסמכים לפי הצורך.
  2. בדיקת פקיד היערות מקק"ל – מנהל הגינון, יזמן את פקיד היערות מקק"ל, לצורך בחינת הבקשה ואישורה.
  3. תשלום אגרה- לאחר קבלת אישור מקק"ל, יש לשלם את אגרת רישיון לכריתת עצים בשטחים פרטיים באתר  קק"ל ולהחזיר למנהל מחלקת גינון.
  4. קבלת אישור- לאחר אישור פקיד היערות ותשלום האגרה, תינתן תשובה טלפונית לפונה, והוא יוזמן לאיסוף האישור.

 

פרטי קשר

מוקד עירוני
106
054-6677862 | 08-6229783