באתרי טבע רבים ובשטחים טבעיים ברשויות המקומיות, ישנם מפגעים סביבתיים רבים, מסוגים שונים המהווים פגיעה במגוון הביולוגי ומטרד לתושבים. פסולת עירונית משמשת כמקור מזון עבור
חיות משוטטות ומינים מתפרצים; פסולת בניין המושלכת באופן בלתי חוקי פוגעת במקורות המים, מזהמת את הקרקע ומהווה פוטנציאל לשריפות; פסולת מסוכנת ואסבסט מהווה סכנה לבריאות
הציבור ומינים פולשים פוגעים בעמידותן של המערכות האקולוגיות. מטרת סקר זה הינה למפות את המפגעים הסביבתיים השונים בתחום גבולות השיפוט של העיר נתיבות, כהשלמה לסקר טבע עירוני שבוצע בשנת 2019 .

לצפייה בחוברת הסקר  - לחצו כאן