מחלקת הפיקוח פועלת במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשר עיקר תפקידה מתמקד בליווי ביצוע עבודות בנייה המתנהלות במרחב התכנון של העיר נתיבות ובפעולות אכיפה.

ליווי ביצוע עבודות בנייה פרטית ובניה רוויה

אישור התחלת עבודות:

  • לאחר קבלת היתר בניה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על בעל ההיתר להגיש טופס התחלת עבודה ליחידת הפיקוח, בפרטי הקשר המופיעים מטה.
  • במעמד זה, על בעל ההיתר למנות אחראי לביקורת מטעמו, אשר יעמוד בקשר מול מחלקת הפיקוח במהלך הבנייה.
  • לאחר הגשת המסמכים, תבוצע בדיקת מפקח בשטח לבדיקת גידור האתר. אם האתר יימצא מגודר יתקבל אישור להתחלת עבודות בניה. האישור יתקבל במשרדי הפיקוח או ישלח בדוא"ל.

מהלך הבנייה:

  • לאחר קבלת אישור להתחלת עבודות ניתן להתחיל בבניה. מפקחי היחידה יבקרו באתר במהלך הבנייה לצורך בדיקת התאמתה להיתר הבנייה שניתן.
  • בשלב זה על אחראי הביקורת למלא טופס מהלך ביצוע בנייה  ולהגישו למחלקת הפיקוח במשרדי המחלקה או בדוא"ל. 

תעודת גמר

תעודת גמר הינה תעודה המעידה כי הסתיימו עבודות הבניה והמבנה מאושר לאיכלוס. האחראי לביקורת יגיש למפקח הבניה את האישורים הנדרשים לתעודת גמר, לפי הדרישות הבאות:

לאחר הגשת כל האישורים יתואם סיור בשטח לצורך בדיקת הבנייה בנכס אל מול היתר הבניה שניתן. אם הבדיקה תקינה יעביר המפקח להנפקת תעודת גמר ושחרורה.

עם הנפקת תעודת גמר, תשוחרר הערבות של בעל ההיתר, שהופקדה בעירייה כתנאי למילוי תנאי היתר הבנייה.

יצירת קשר

שמעון יפרח
מנהל מחלקה
08-9938742

אפרת אזרד
מזכירה
08-9938742
קוסטיה קולייב
מפקח בניה
08-9938742
יוסף פחימה
מפקח בניה
08-9938742