עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן- החוק) והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 (להלן – התקנות). 

הוראות החוק והתקנות מובהרים בקובץ המצ"ב- "תקנון עיריית נתיבות".  

לנוחיתוכם מצב קובץ נוסף ובו עיקרי התקנון