הרפורמה בחוק רישוי עסקים
 

כללי
חוק רישוי עסקים  שנחקק בכנסת בשנת 1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, הינן הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל.

חוק זה והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;
 2.   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים  (משטרה);
 3.  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד העבודה והרווחה;
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 5.  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).

  מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק  ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם  אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.
   במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי.
  במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה. רשות הרישוי תסביר לבעל העסק  אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.
  בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין.  הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
  רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
  כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה.


  מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים.
  זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.
  להלן עיקרי הרפורמה:
 1. יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים – מפרט אחיד ארצי.
 2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו – מפרט אחיד רשותי.
 3. אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)

  על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).
  מנגנון ההשגה בנתיבות  הוא כלהלן:
  תוך 30  יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה להגיש השגה, ימלא בעל עסק את "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת רישוי עסקים  ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים
   ( הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין).
  ההשגה תדון על ידי יועץ משפטי ונציג מחלקת רישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי במועצה בגינו הוגשה ההשגה.
  החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.


  הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים  ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  את כל ההסברים על מסלול הרישוי המקוצר (מזורז) ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.
   
 4. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.
   
 5. עודכן הצו (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי, התשע"ג -2013) הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי  (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת),
  בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

  מהו צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם (בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי, התשע"ג -2013 ) את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים.

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד.

כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 – מזון.

קבוצה 5 – מים ופסולת.

קבוצה 6 – מסחר ושונות.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה.

קבוצה 9- שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת.

קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

המפרט האחיד
מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.
במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד.

תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט האחיד, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.

בהתאם לסעיף 7ג3. לחוק רישוי עסקים מפרסמת בזאת עיריית נתיבות  את המפרט האחיד הרשותי .


המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

המפרט האחיד הרשותי של עיריית נתיבות  מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.

פרטים על מחלקת רישוי עסקים בעירייה, בעלי תפקיד בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק, ניתן למצוא באתר האינטרנט של העיריה-דף הבית-שירות לתושב-עסקים – רישוי עסקים

להלן המפרט הרשותי של עיריית נתיבות


המפרט האחיד – עיריית נתיבות
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית נתיבות (להלן "העירייה) את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן:  "מבקש הרישיון" או "בעל העסק" - בהתאמה), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").
המידע מפורסם כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד

על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור"  הרלבנטיים (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות), המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - המפרט הרשותי - במקרה זה עיריית נתיבות.

המפרט האחיד של עיריית נתיבות  מורכב משני חלקים כדלקמן:
1.  "דרישות כלליות מעסקים" 

 2. "דרישות פרטניות מעסקים"

לתשומת ליבכם-

הואיל וקיימת חשיבות מכרעת בסדר הדרישות המפורטות להלן, על מבקש הרישיון לקיים צעד אחר צעד את כל האמור להלן.


יש לקיים את כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד הרשותי של עיריית נתיבות בפרקים:

 1. דרישות כלליות מעסקים.

לתשומת ליבכם, כל הדרישות הכלליות הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

 1. דרישות פרטניות מעסקים

באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

           בנוסף לאמור לעיל, על מבקש הרישיון  לקיים את כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים במפרטים 
         האחידים הארציים המפורסמים באתר ממשל זמין.

         רשות הרישוי רשאית לעדכן את הדרישות הפרטניות מפעם לפעם ובהתאם לנסיבות.

דרישות כלליות מעסקים :
יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי  ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בשלב 3: "דרישות פרטניות מעסקים").
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון לעמוד ולבצע באופן מלא, את כל הדרישות החוקיות האחרות החלות עליו, גם אם לא פורטו במסגרת הדרישות הכלליות שלהלן.

1. כללי

 1. אין בדרישות המפורטות להלן, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך .
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
 3. מבקש הרישיון בתחומי העיר נתיבות, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.  (בהגיעך לקישור, הקש את שם הרשות נתיבות ואחר כך לחץ על החלון הימני – חוקי עזר)
 4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.
 5. מובן למבקש הרישיון, כי מילוי אחר האמור במסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל – בריכת שחייה בבית מלון), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו על העיסוקים הנוספים גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.
 7. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים, גם אם לא/טרם פורט במסמך זה..
 8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

   
 9. טיפול בפסולת   - 
   
  1. בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק ב' של חוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021,  בנוסף על כל האמור להלן.     
  2. בעל עסק/מפעל יעמוד בכל האמור בסעיפים 10 ו-12 בפרק ב' "פינוי פסולת ומיחזור " של  חוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021 , בכל הנוגע לטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו/מפעלו.
  3. בעל עסק/מפעל יעמוד בכל האמור בסעיפים 6-10  בפרק ב' "פינוי פסולת ומיחזור " של  חוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021 בכל הנוגע לטיפול בפסולת למיחזור.
  4. בעל עסק/מפעל יעמוד בכל האמור בסעיף 15 בפרק ב' "פינוי פסולת ומיחזור " של  חוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021 , בכל הנוגע לטיפול בפסולת אלקטרונית.
  5. בעל עסק/מפעל המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק/הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.
   1. קבלות ואישורים על פינוי פסולת זו יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
     
 10. מים ושפכים
   
  1. מים - מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
   1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף  ''תקנות  בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב - 1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהעירייה, כאמור בתקנות.
   2. מבקש הרישיון ישלח לתאגיד המים מי אשקלון  ולמחלקה לרישוי עסקים, עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
   3. מבקש הרישיון יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
    1. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים מי אשקלון  ולמחלקה לרישוי עסקים על ידי הבודק המוסמך ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
    2. מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.
  2. שפכים
   1. כל עסק בתחומי העיר נתיבות יהיה מחובר למערכת הביוב הציבורית.
   2. כל עסק המייצר שפכים תעשייתיים יעמוד  בכל האמור כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
   3. בעל העסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ייתכן וייכנס לתוכנית ניטור למפעלים של תאגיד המים מי אשקלון ו/או העירייה.
   4. בעל עסק, כמפורט בסעיף 3.2.3, יתקין על חשבונו שוחת דיגום, במקום שיורה לו תאגיד המים מי אשקלון.
   5. בעל העסק יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.
   6. במידה ויש חשש שהעסק יחרוג מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (למשל הגברת ייצור, השבתת תחזוקה של מתקני קדם וכדומה), יודיע על כך העסק, מראש ובכתב, ל תאגיד המים מי אשקלון ולעירייה .
   7. בכל תקלה  בפועל הגורמת  לחריגה בפועל מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ידווח מבקש הרישיון לתאגיד המים מי אשקלון ולעירייה באופן מיידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד המים מי אשקלון והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
   8. חריגה מאיכות השפכים מהמותר בתקנות תגרור חיוב לבית העסק על פי הקבוע בחוק.
   9. מי שטיפות של משטחי תפעול בעסקים לא יגיעו למרחב הציבורי, בכלל ולמערכות איסוף נגר עילי, בפרט.
  3. ניקוז
   1. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להשהות 20% מי נגר נקיים בתחום העסק.
   2. מי עיבוי ממזגנים יוכנסו למערכת הניקוז, ו/או ישמשו להשקיה. לא תאושר הזרמת מי עיבוי למדרכה הציבורית.
 1. איכות סביבה
  1. רעש
   1. מבקש רישיון יקיים את כל האמור  בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990  ובפרק י"ד בחוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021.
   2. מבקש רישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק, לרבות מניעת רעש משלטי חוצות אלקטרוניים/דיגיטליים.
   3. עסק שנמצא כגורם לרעש בלתי סביר עשוי להידרש, על ידי היחידה הסביבתית נגב מערבי, לנקוט באחת מהאפשרויות הבאות:
    1. הכנת חוות דעת בידי אקוסטקאי מוסמך  בדבר הצורך להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש. מבקש הרישיון יישם את מסקנות חוות הדעת לאחר אישורה על ידי היחידה.
    2. נקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק.
   4. לאחר נקיטת הפעולות האמורות- הן בסעיף 4.1.3.1 והן בסעיף 4.1.3.2 - רשאית היחידה הסביבתית נגב מערבי לדרוש הגשת חוות דעת אקוסטית, שמטרתה להוכיח שהעסק ופעילותו עומדים בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990.  .
  2. ריח
   1. מבקש רישיון  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, (כהגדרתם  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה(, כתוצאה מפעילות עסקו.
   2. עסק שנמצא כגורם ליצירת ריח חזק או בלתי סביר עשוי להידרש על ידי היחידה הסביבתית נגב מערבי לנקוט באחת מהאפשרויות הבאות:
    1.  הכנת חוות דעת  בדבר הצורך להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח.  מבקש הרישיון יישם את מסקנות חוות הדעת לאחר אישורה על ידי היחידה.
    2. נקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק
   3. בעסק שיש בו מתקנים למניעת או הפחתת ריחות, עשן ורעש, מבקש הרישיון יתחזק את המקנים האמורים על פי הוראות היצרן, ישמור את המסמכים הקשורים להפעלת המערכות ותחזוקתן  השוטפת בעסק ויציגם ליחידה הסביבתית נגב מערבי על פי דרישה. 
  3. זיהום קרקע
   1. במקרה של חשד לזיהום קרקע במהלך פעילות העסק, לרבות זיהום קרקע מאסבסט, עשוי  להידרש מבקש הרישיון לבצע  סקר קרקע. הסקר יוכן ויוגש  לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד והיחידה הסביבתית נגב מערבי והעסק יבצע את כל דרישות המשרד להגנת הסביבה והיחידה הנובעות ממסקנות סקר הקרקע האמור.
  4. מבקש רישיון, שנדרש לכך על ידי היחידה הסביבתית נגב מערבי, יידרש למלא ולהעביר ליחידה הסביבתית נגב מערבי שאלון סביבתי על פי נוסח טופס כאמור שיועבר אליו.
    
 2. עסק שיש בו טיפול במוצרים מן החי

הגדרות לפרק זה:
מוצר מן החי - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו .
 2. רכישה ומשלוח מוצר מן החי יעמדו  בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015   .
 3. אין להכניס לעסק  מוצר מן החי שאין לו תעודה משלוח  ו/או תעודה וטרינרית (במידה ונדרש ) שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת המשלוח ויש התאמה בין המוצרים שבמשלוח ובין תעודת המשלוח ואם צורפה תעודה וטרינרית – יש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח.
 4. תעודת המשלוח תכיל את כל הנתונים המפורטים בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015.  
  1. בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לכל הפחות 6 חודשים מיום הנפקתה ויציגה לווטרינר הרשות על פי דרישה.
 5. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
 6. אין להכניס לעסק מוצר מן החי שלא נשמר בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג המוצר מן החי המדובר, לכל אורך דרכו - מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה לעסק ואחסונו במקרר המתאים.
 7. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שיש בהם תאורה תקינה בכל עת ושנפח קיבולם מספיק כדי להכיל את כל  המוצרים מן החי הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון, בטמפרטורות הנדרשות בחוק.
 8. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצר מן החי שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה לבריאות הציבור.
 9. כל המוצרים מן החי הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו באריזתם המקורית, עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם ועל תנאי אחזקתם.
 10. מוצרים קפואים מן החי, יסומנו בתאריך ושעת הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.
 11. חל איסור על הקפאה מחדש של מוצר מן החי שהופשר ואסור להקפיא מוצרים מצוננים (המוחזקים בטמפרטורה של 0-4 מעלות צלזיוס), מעבר לתאריך תפוגתם.
 12. בעל עסק יאסוף פסולת בשר/דגים ועופות בתוך שקיות אטומות וסגורות, ישמור את השקיות בעסק בקירור, ויפנה אותן, בתוך קרטון סגור, לכלי לאצירת אשפה – אך ורק ביום הפינוי.
 13. שילוט    
  1. בעל עסק יעמוד בכל האמור ב חוק עזר לנתיבות (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012.
 14. נגישות
  1. עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק וכן את הוראות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
  2. בעל עסק יעביר למחלקת רישוי עסקים במועצה חוות דעת של מורשה נגישות בדבר הצורך בבצוע התאמות נגישות בשירות ו/או נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) בעסק.
  3. במידה ונמצא בחוות הדעת כי יש צורך בבצוע התאמות כאמור בחוק, יבצע בעל העסק את ההתאמות האמורות
 15. רוכלות
  1. רוכלות תתקיים בהתאם לכל האמור בפרק י"ג: שווקים ורוכלות של  חוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021.
 16. הוצאת כסאות ושולחנות
  1. בעל עסק של פריטי עיסוק 4.2א' ו-4.2ב' יהיה רשאי להעמיד ברחוב שולחנות וכסאות רק על פי האמור בסעיף 50 של פרק ט' בחוק עזר לנתיבות (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשפ"א – 2021.
 17.  סגירות עונתיות
  1. סגירות עונתיות יעמדו בהוראות סעיף 6.2 של מסמך הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "נתיבות - תנאים מרחביים לעניין תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)".
 18. תיק מפעל
  1.  בעל מפעל מסוכן כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993 יכין ויחזיק "תיק מפעל" ויעביר את תיק המפעל לעירייה  על פי דרישה.
  2. בעל מפעל מסוכן יקיים את כל האמור בתקנות האמורות.
    
  3. שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):

מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך.

הגדרות ייעודי קרקע ושימושים בעיר נתיבות  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות העירייה" שלהלן מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העיר ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

להלן תיאור של ייעודי קרקע  השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

אזור

פרטים

תוכניות רלבנטיות

מגורים משולב עם  מסחר

מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר

תוכנית  127/02/22 ותוכנית  78/102/03/22

מע"ר

מרכז עירוני נווה שרון

עתידי - תמ"ל /1/1050

מרכזים מסחריים

מרכז מסחרי המשרת אזור או שכונה

תוכניות:
12/101/02/22, 27/107/03/22 , 21/106/03/22 , 609-0612440 , 609-0173542 , 609-0180281 ,
 609-0409052 , 609-0619817 .

פרק תעשייה

אזורים המיועדים לתעשייה ברחבי העיר לרבות אזור התעשייה נועם

 17/101/03/22 , 21/101/02/22 , 22/בת/53
פארק תעשייה נועם - 12/328/02/7 , 2/328/02/7

אזור תעשייה ישן 

אזור תעשייה הנמצא ברחוב הירדן, רחוב סיני, שוק וסביבותיהם

תוכניות:    90/102/03/22 , 109/102/03/22 , 1/104/03/22 , 3/104/03/22.

אזור המיועד לספורט ונופש

 

7/101/02/22.

 


יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש גם אם העסק  נמצא באזור בו מותרת הפעילות הרלבנטית

כל תוכנית או תב"ע שתיכנס לתוקף במהלך 3 השנים הקרובות ויש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד המופיעות בהמשך, יחולו דרישות התוכנית או התב"ע האמוריםעל בעל העסק/מבקש הרישיון, החל מיום פרסומה ברשומות,

עמדה תכנונית- הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על כל הטבלה להלןיובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "
עמדה תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

 


בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית נתיבות, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע 75 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור:
המשרד להגנת הסביבה; המשרד לביטחון הפנים  (משטרה); משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הבריאות; משרד לביטחון הפנים (כבאות)
 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

עמדה תכנונית

1.1

בית מרקחת 

מבקש הרישיון יחזיר  פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק. מבקש הרישיון ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך תקופה של 3 שנים ויציגם לעירייה על פי דרישה.

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בכל אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע

1.2 א

תמרוקים -

ייצורם

 

מותר בפרק תעשייה

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או
הניקוז העירונית.

מותר בפרק תעשייה

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר בפרק תעשייה

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990, לרבות שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
שפך של תכשירים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.

מותר בפרק תעשייה

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
מכירתם או חלוקתם

 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

מותר בפרק תעשייה

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בבניין המיועד למגורים בלבד ובדירת מגורים אך ורק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג

1.4 ב

מספרה

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בבניין המיועד למגורים בלבד ובדירת מגורים אך ורק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

 

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בבניין המיועד למגורים בלבד ובדירת מגורים אך ורק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בבניין המיועד למגורים בלבד ובדירת מגורים אך ורק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג

1.5 א

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

מבקש הרישיון יציב בדלת הכניסה מספרי טל/פלפון של כונני חירום של המעבדה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.

מותר בפרק תעשייה

 

1.5 ב

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
מבקש הרישיון יציב בדלת הכניסה מספרי טל/פלפון של כונני חירום של המעבדה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.

פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר בפרק תעשייה

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.  אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
מבקש הרישיון יציב בדלת הכניסה מספרי טל/פלפון של כונני חירום של המעבדה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.
 

מותר בפרק תעשייה

1.7

מעבדת שיניים

כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

 אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.

פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר בפרק תעשייה ובמרכזים מסחריים

1.8

חדר מתים למעט בבית-חולים

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

2.1 א

גז -
 מילוי מכלים ומכליות

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ב

גז -
 אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ג

גז -
 מכירתו, חלוקתו

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

2.1 ד

גז -
שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית רכבי שינוע גז  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש, כשהם ריקים מגז.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

2.1 ה

גז -
תיקון מכלים

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ו

גז  -
חניון למכליות

חניית רכבי שינוע גז  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש, כשהם ריקים מגז.

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

ההקמה של תחנה חדשה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18 בהתייחס לסוג התחנה, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 

2.2 א

דלק לסוגיו –

תחנת דלק ותדלוק

פורסם מפרט אחיד ארצי

ההקמה של תחנה חדשה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18 בהתייחס לסוג התחנה, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

2.2 ב 

דלק לסוגיו –

בית זיקוק

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ג

דלק לסוגיו –

שינועו בצנרת

 

 

2.2 ד

דלק לסוגיו -
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

מותר רק לצרכי שימוש עצמי של עסק, בתוך גבולות העסק.

 

2.2 ה

דלק לסוגיו –

מסופי דלק

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ז

דלק לסוגיו –

חניון למכליות דלק

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש, כשהם ריקים מדלק.

 

2.2 ח

דלק לסוגיו –

שינועו במכליות

חניית רכבי שינוע דלק  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש, כשהם ריקים מדלק.

 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

פחם אבן - הכנה, עיבוד ואחסון -

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות.

פחם עץ – הכנה ועיבוד - אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות.

אחסון ומכירה של פחם עץ לצרכי שימוש ביתיים באריזות אטומות בלבד -  מותר באזורים המיועדים למסחר.
 

2.4

תחנת כוח

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות-
גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים –
הצגתם לרבות לצורך מכירתם

מבקש הרישיון יבצע את כל הנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

חנות למכירת חיות מחמד – מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
 

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

הפעילות תתבצע רק על ידי אנשים שעברו הכשרה ספציפית לסיפור בעלי חיים.
המשטח, אמבטיית הרחצה וכלי העבודה המשמים לסיפור בעלי חיים יעברו חיטוי בחומר מאושר בסוף כל טיפול בבעל חיים, ייובשו ויישמרו יבשים עד לטיפול הבא.
שטיפת בעל חיים תתבצע במים שעברו חימום ובאופן שלא יהווה סטרס לבעל החיים.
פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בבניין המיועד למגורים בלבד ובדירת מגורים אך ורק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג
 

3.2 ח

בעלי חיים, לרבות ימיים  -
עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -
 ייצורם, אריזתם, אחסונם

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן וכן כחלק  אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.

3.5 א

מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו, אריזתו

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  -
אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

במידה ויש אחסון בסילוסים – מבקש הרישיון יתקין במידת הצורך ועל פי החלטת והנחיות העירייה מערך לטיפול בפליטות לאוויר .

פורסם מפרט אחיד ארצי


חנות למכירת חיות מחמד – מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.

3.6 א

פסדים – איסופם מכירתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.6 ב

פסדים – עיבודם

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
ייצורם

 

מותר בפרק תעשייה

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
אחסונם

פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990, לרבות שפך של תכשירים ותרכיבים  ותכשירים ותרכיבים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
שפך של תכשירים ותרכיבים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.
 

מותר בפרק תעשייה

4.1 א

ביצים -
ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

4.1 ג

מדגרה

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

4.1 ד

ביצים -
הובלתן לתחנת מיון

 

 

4.2 א

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 – לרבות משלוח מזון
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.

 

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
בפרק תעשייה – רק באזורים המיועדים למסחר בתב"ע.

4.2 ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 לרבות משלוח מזון-

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.

 

4.2 ג

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
 במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.


בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

4.3 א

בית קירור -
לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

מותר בפרק תעשייה

4.3 ב

בית קירור -
למזון אחר ומרכיביו

 

מותר בפרק תעשייה

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.

מותר בפרק תעשייה

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

4.5 ב

חלב גולמי -
הובלתו

תאושר חנייה של רכבים ריקים בלבד.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום 

פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.
פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -אחסונו

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -הובלתו, הפצתו או חלוקתו

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.

תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקולמשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקולמשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

4.7 א

קיוסק

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.

4.7 ב

מרכול -
מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.

4.7 ג

אטליז -
מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

מבקש הרישיון יקיים את כל האמור במסמך "הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"

מבקש הרישיון לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.

פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.
פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.
 

4.7 ד

מרכול –
כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך "הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"
מבקש הרישיון לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.


פסולת מוצר מן החי תפונה לאתרים מורשים על פי חוק, על ידי קבלנים מורשים על פי חוק, פעם ביום לפחות. עד לפינוייה – פסולת זו תוחזק בעסק בקירור.

במרכול שיש בו טיפול במזון ובמידה והאמור למטה רלבנטי:
מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".

מותר במרכזים מסחריים ובפרק תעשייה באזור המיועד למסחר על פי תב"ע

4.8

משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
 

מבקש הרישיון יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר בפרק תעשייה באזור המיועד למסחר על פי תב"ע

5.1 א

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  תחנת מעבר ומיון

 

 

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון, אלא רק באתר מורשה על פי כל דין .
מכלי פסולת ריקים או מלאים יאוחסנו רק במקום המאושר על ידי הרשות.
מבקש הרישיון  יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות או המשרד להגנת הסביבה.

רכבי פינוי האשפה, רכינת הובלה יצוידו – על פי דרישה -  בהתקן זיהוי (צ'יפ) כך שתתאפשר לאגף תברואה/איכות סביבה /ביטחון זמינות תמידית ומתמשכת למידע.
חניית רכבי איסוף והובלת אשפה  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מאשפה ושטופים.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה, לרבות פסולת אלקטרונית

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ד

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת יבשה

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ה

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן לטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין -
עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

מותר על פי תב"ע ייעודית

5.3 ג

שפכים וקולחין -
הובלתם במכליות
 

ביוביות יוכלו לפנות שפכים סניטרים בלבד, לאתרים מאושרים על פי חוק.
שטיפת המכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי העירייה. ביוביות  יצוידו – על פי דרישה - בהתקן זיהוי (צ'יפ) כך שתתאפשר לתאגיד המים מי אשקלון/איכות סביבה /ביטחון זמינות תמידית ומתמשכת למידע.

חניית ביוביות  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש.
 תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי משפכים ושטופים.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

פורסם מפרט אחיד ארצי

מכבסה - מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן
מכסה ניקוי יבש – מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התרבות נמלת האש והפצתה.

מבקש הרישיון ימנע הצטברות מים עומדים בעסק בכל עת.

הדברה תתבצע על פי כל חוק ועל ידי מדביר מורשה.

 

6.8 א

ניהול קניון

 

 

מבקש הרישיון יקים ויאפשר התחברות, של כל אחד מבתי האוכל, ועסקים אחרים הנמצאים בקניון, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
מבקש הרישיון  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לכל העסקים שבו  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .

מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. מבקש הרישיון ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך 2  שנים בעסקו ויציגם לביקורת לפי דרישת העירייה.
בעל העסק יציב בחדר אשפה ייעודי, בתחום הקניון, כלי אשפה, מכבש לקרטונים ומכלי איסוף לשאר סוגי הפסולת הנוצרים בקניון – הכול בהתאם להנחיית העירייה .
בעל העסק יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים לאיסוף מכלים על פי חוק הפיקדון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי  אגף תברואה.
 

מותר במרכזים מסחריים

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.

 

6.9 א

רוכלות מזון

פורסם מפרט אחיד ארצי

בהתאם למדיניות רוכלות המופיעה בסעיף 8.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

פורסם מפרט אחיד ארצי

בהתאם למדיניות רוכלות המופיעה בסעיף 8.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.9 ג

רוכלות אחרת

פורסם מפרט אחיד ארצי

בהתאם למדיניות רוכלות המופיעה בסעיף 8.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 

 

6.14

מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

פורסם מפרט אחיד ארצי

על פי תב"ע פרטנית

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

מבקש הרישיון יבצע את כל הנדרש בסעיף 4.1 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בנושא מניעת רעש בלתי סביר, בהתייחס להצבת רמקולים מחוץ ליחידות האירוח.

 

7.1 ג

בית אבות – כמפורט בצו

 

מותר בשטח לבניני ציבור – שב"צ

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי

מבקש הרישיון יבצע את כל הנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

מבקש הרישיון יוודא קיום פקוח ווטרינרי על בעלי החיים הנמצאים בפינת חי ויחסן את בעלי החיים בכל החיסונים הנדרשים על פי חוק.
בעל העסק יקיים את כל הוראות העירייה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

 

על פי תב"ע ייעודית

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר באזור המיועד לספורט ונופש

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

מותר באזור המיועד לספורט ונופש

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

7.4 ד

מקווה

 

מותר בשטח לבניני ציבור – שב"צ

7.4 ה

מרחצאות

 

 

7.5

מכון כושר – כמפורט בצו

פורסם מפרט אחיד ארצי
 

מותר במרכזים מסחריים ובאזור המיועד לספורט ונופש

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

 

חל איסור על משחקים לא חוקיים בהם מעורבים הימורים והפעלת מכונות מזל

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בשטח לבניני ציבור – שב"צ

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

7.7 ג

קרקס

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001

על פי אישור פרטני מאת מהנדס העיר

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר באזור המיועד לספורט ונופש

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

על פי דרישה, על מבקש הרישיון לצרף לבקשה לרישיון תכנית עסק ולרבות אישור מהנדס- קונסטרקטור, מהנדס חשמל במידה ורלבנטי וממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך, לפיו המבנה ושטח העסק המבוקש בו שימוש יציב ובטיחותי ותואם את השימוש המבוקש בו. 

 

 

7.7 ו

דיסקוטק

 

חל איסור על גרימת רעש מחוץ לכותלי העסק.
המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.

מותר בפרק תעשייה באזור המיועד למסחר על פי תב"ע ובמרכזים מסחריים

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

על פי אישור פרטני מאת מהנדס העיר

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001
המופע/יריד יתקיים רק בכפוף לקבלת אישור הווטרינר העירוני ועל פי הנחיותיו.

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

 

 

7.7 י

יריד מזון

 

על פי אישור פרטני מאת מהנדס העיר

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

 

בהתאם לתב"ע ייעודית

7.8 א

קייטנה

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

מותר בשטח לבניני ציבור – שב"צ

7.8 ב

מחנה נוער

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 • מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות יחידה סביבתית נגב מערבי.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור מהעירייה או מתאגיד המים מי אשקלון, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".

  מבקש הרישיון יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . מבקש הרישיון יגיש לעירייה  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
   

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן בבניין שהשימוש בו מיועד למסחר או במגרש בייעוד מסחר

7.10 א

מתקני שעשועים


 

 

7.10 ב

לונה פארק

מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

על פי אישור פרטני מאת מהנדס העיר

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

חניית רכבים להסעת נוסעים  בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק בחניון ייעודי שיאושר לכך על ידי העיריה, בסמוך לשוק העירוני החדש.

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פורסם מפרט אחיד ארצי

בהתאם ל- תת"ל (תכנית תשתיות לאומיות)

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

מותר בפרק תעשייה

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן רק בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג

 

8.6 ב

חניון בתשלום,

או חניון המשמש באי מרכזים מסחריים הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

8.6 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -רחיצתם

על העסק לעמוד בתקנות המים(כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים,( התשס"א 2001-.
לא תהיה  גלישת שפכים ו/או תשטיפים מחוץ למשטחי השטיפה, לרבות  לקרקע.

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן וכחלק ממתחם תחנת דלק

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -ייצורם, שיפוצם

פורסם מפרט אחיד ארצי


מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר

 

 

8.7 א

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -
מכירתם, אחסונם

חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים /דלקים.

שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים 

(שמן משומש ,(  התשנ"ג1993 .

 

8.7 ב

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים /דלקים.

שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)  התשנ"ג1993 .

 

8.8 א

כלי שיט -
השכרתם, אחסונם

 

 

8.8 ג

מעגנה

 

 

8.8 ד

כלי שיט -
ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

מותר בפרק תעשייה

8.9 א

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

חל איסור על איחסון חלקי חילוף מפורקים וגרוטאות רכב או חלקיהן, מחוץ למבנה העסק.

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

8.9 ב

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

חשמלאות

 

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

8.9 ד

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

תיקון תקרים

העסק יאחסן צמיגים משומשים ויסלקם בהתאם  לחוק לסילוק ומחזור צמיגים  2007.
חל איסור לאחסן צמיגים משומשים  בחזית העסק.
צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם כשהם מקורים/מכוסים או חתוכים לארבע חלקים.
פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

 

 

8.9 ו

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

טיפול אחר ברכב

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

8.11

רכבל

 

 

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

פורסם מפרט אחיד ארצי


 

 

9.1 ב

מטווח ירי

פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
חל איסור על הזרמת פסולת שמן וממיסים מתהליך ניקוי נשקים למערכת הביוב.  הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל דין.
פורסם מפרט אחיד ארצי

 

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת -ייצורם

 

מותר בפרק תעשייה

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים -
חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

מגרסה ניידת תותר רק באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה- בכפוף לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה והרווחה.
 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.4 א

טקסטיל, דברי
הלבשה -
ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.4 ב

טקסטיל, דברי
הלבשה -
גזירה, תפירה

 

מותר במע"ר, במרכזים מסחריים ובמגורים משולב עם מסחר.

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.6 א

דשנים -
ייצורם, עיבודם, אריזתם

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.6 ב

דשנים –
אחסונם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –
הכנתם, ייצורם, עיבודם

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם -
אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

מבקש הרישיון יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.
פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה באופן שלא ייגרם זיהום מאבק מחוץ לגדר העסק.

חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק.

אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואיליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.
שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  אבן ושיש

 

מותר בפרק תעשייה

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  בלוקים

 

מותר בפרק תעשייה

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

מותר בפרק תעשייה

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

תנאים ספציפיים יינתנו בהתאם למהות העיסוק והקף הפעילות בעסק

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -
 ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  -
אחסונם 

מותר לאחסן חומרים מסוכנים בכפוף לקבלת היתר רעלים ורק כחלק מפעילות העסק ולשימושו של העסק בלבד

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

 

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  -
מכירתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  -
איסופם, שינועם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ה

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

טיפול באריזות משומשות  
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ו

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

טיפול בפסולת

פורסם מפרט אחיד ארצי

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירה, אחסונם, אריזתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
שינועם, הובלתם, איסופם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
מחזורם, הנצלתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
בחינתם, אתר לבחינתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.13

מרפדייה 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר על פי תב"ע

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

פורסם מפרט אחיד ארצי

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם של מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי -
מותר בפרק תעשייה

ייצורם,עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם של גרוטאות -
אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב 

עודפי מתכת יישלחו למיחזור.
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב', סעיף 3.6 – כל תתי סעיפים הרלבנטיים לנושא הצביעה.

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.14 ג

מסגריה 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב', סעיף 3.6 – כל תתי סעיפים הרלבנטיים לנושא הצביעה.

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.14ד

ייצור שלטים 

עודפי מתכת יישלחו למיחזור.
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב', סעיף 3.6 – כל תתי סעיפים הרלבנטיים לנושא הצביעה.

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי,  תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

פורסם מפרט אחיד ארצי

אחסונם, מיונם סחר במתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי - מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

אחסונם, מיונם סחר בגרוטאות - אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות הרכבת מתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי,  תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

פורסם מפרט אחיד ארצי

 

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.16 א

עץ ומוצריו -
עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.16 ב

ייצור רהיטים

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה ובאזור תעשייה ישן

10.16 ג

עץ ומוצריו -
אחסונו ומכירתו 

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

פורסם מפרט אחיד ארצי

מותר בפרק תעשייה