מנכ"ל העירייה
יועץ משפטי
מנהלת שירות פסיכולוגי
דובר הרשות
גזבר העירייה