תבחינים להקצאות קרקעות ומבני ציבור ללא תמורה או בתמורה סמלית בהתאם לסעיפים
4 ו- 5 לנוהל ההקצאות (חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 , 7/2005)
 
 1. הקצאת קרקע תיעשה לפי סדרי עדיפויות שתקבע מועצת הרשות, לאחת מהמטרות הבאות:
 1. גן ילדים
 2. בית ספר
 3. מועדון
 4. בית כנסת או בית מדרש או ישיבה תורנית
 5. מתקן ספורט
 6. תחנת בריאות
 1. מבקש ההקצאה הנו תאגיד הפועל שלא למטרות רווח, אשר הציג אישורים המוכיחים כי הינו עומד בקריטריונים שנקבעו בנוהל ההקצאות.
 2. השימוש במבנה הנו לרווחת הציבור וניתן לציבור ללא תמורה, או בתמורה סמלית. לא תעשה בקרקע פעילות עסקית או מסחרית או פוליטית או מפלגתית.
 3. תהא עדיפות לבקשה להקצאה בהתאם לצרכים הציבוריים במקום, למשל כאשר מספר המשתתפים בפעילות הוא הגדול  ביותר, או שהשימוש יהיה לזמן ארוך יותר במהלך היום או השבוע.
 4. השימוש הוא בהתאם לייעוד הקרקע, כפי שנקבע בתוכנית.
 5. ככלל , לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה.
 6. תקופת ההקצאה לא תעלה על 25 שנים בתוספת אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת, בכפוף להוראות החוק ונוהל ההקצאות.
 7. תקופת הפיתוח תוגבל בהתאם לשיקול דעת הוועדה לאחר התייעצות עם מהנדס העיר, לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. הועדה תהא רשאית להאריך את תקופת הפיתוח בהתאם להוראות נוהל הקצאות.
 8. מבקש ההקצאה יציג מסמכים המעידים על יכולת כספית מוכחת בשיעור של 40% מסך עלות הפיתוח הכוללת, כפי שתיקבע על ידי מהנדס העיר.
 9. למבקש ההקצאה לא תהיה סמכות להעביר הקרקע או לשעבדה לאחר. במקרה של פירוק מבקש ההקצאה או הפסקת פעילותו, תחזור הקרקע מידית, כולל החזקה עליה אל הרשות המקומית.