למאגר היועצים

לצפייה בדוח השנתי -2020

לצפייה בדוח השנתי -2021

לצפייה בדוח השנתי -2022

לצפייה בדוח השנתי - 2023

לתוצאות זוכים הליך נוהל יועצים לשנת 2024


 

הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של עיריית נתיבות - עדכון מאגר היועצים

  1. עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") פרסמה הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של העירייה בהתאם לנוהל משרד הפנים מס` 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.
  2. בשל הצורך בהרחבת מאגר היועצים והתחומים הנכללים במאגר, העירייה מודיעה בזה כי הרישום למאגר היועצים ייפתח למשך חצי השנה הקרובה וזאת עד ליום 1.9.18 (להלן: "המועד הקובע המעודכן") כאשר אחת לחודשיים תיעשה בחינה ועדכון של הרשימה.
  3. הגשת הבקשה להיכלל ברשימה תעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים.
  4. תשומת לב המציעים כי העירייה ערכה שני מסמכי הזמנות להיכלל ברשימת המציעים:
    1. 4.1. מסמכי ההזמנה להיכלל ברשימות מציעים - כללי.
    2. 4.2. מסמכי ההזמנה להיכלל ברשימות מציעים - משפטי.
  5. הגשת מועמדות לרשימה תעשה ע"י שליחת מסמך ההזמנה אליו יצורפו המסמכים הנדרשים המפורטים לדוא"ל בכתובת [email protected].