חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מהרשות הציבורית כל מידע המצוי ברשותה. הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, יהיה אחראי על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק.

למידע נוסף על הוראות החוק

תהליך בקשת מידע

  1. הגשת בקשה- בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו, לפי הפרטים המצוינים לעיל, בצירוף קבלה על תשלום אגרת בקשה לקבל מידע (אלא אם כן קיים פטור לתשלום לפי התקנות)
  2. הטיפול בבקשה - ככלל, המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית. רשות ציבורית לא תמסור מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו. המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול בעד איתור המידע המבוקש ובאגרת הפקה של המידע בכתב. על מבקש המידע להודיע על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת עבור טיפול והפקת המידע כאמור.
  3. דרך תשלום האגרה - את האגרה ניתן לשלם באגף הכנסות. למידע נוסף על תשלום האגרה
  4. מענה - הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע תוך 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשה. במקרים מסוימים, רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע, הודעה מנומקת על כך תישלח בכתב.
  5. השגה - המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה לפי התקנות. במקרה של דחיית הבקשה – המבקש זכאי לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000.

 

דוחות הממונה על חופש המידע

פרטי קשר

דוברות
personדובר העירייה והממונה על חוק חופש המידע בני כהן
personטלפון 08-9938766