דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס 01/2022 לעיריית נתיבות דרוש/ה קצין ביקור סדיר

תואר המשרה: קצין/ת ביקור סדיר

כפיפות:  מנהל אגף החינוך

דרוג: חינוך ונוער

היקף משרה: 100%

 

עיקרי התפקיד

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות. עבודה עם גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

 

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012, באותם תחומים.
 • או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 • או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכלל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 • בעל תעודת הוראה.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך 3 שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק חינוך חובה ) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
 • עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת מגילאי חוק חינוך חובה במשך 4 שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
 • עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך 7 שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב – שליטה מלאה ביישומי office.
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך מסוימים תשס"א – 2001.
 • הגבלת כשירות – עובד חינוך מחויב באישור העסקה כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: הורשעה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 • רישיון נהיגה בתוקף.

קורות חיים והמלצות, יש להגיש בציון פרטי המכרז למחלקת משאבי אנוש - במייל:[email protected]  או בפקס: 08-6259913 בציון שם המשרה.

מועד הגשה - עד ליום: 16/01/2022 בשעה – 12:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז