דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך העל יסודי במנהל החינוך

להגשת מועמדות - לחצו כאן


כפיפות: מנהל יחידת החינוך ברשות
דרגת המשרה ודירוגה: 40-+42 מנהלי מחלקות חינוך
היקף העסקה: 100%

הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם  למדניות מנהל חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך.
תחומי אחריות:
א.    גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי  ברשות.
ב.    תכנון  הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב.
ג.    ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.
ד.    ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות.
ה.    ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות.
ו.    קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
תנאי סף : השכלה ודרישות מקצועיות.
•     בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012.או תעודת סמיכות לרבנות(יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה הגבוה או בכלול, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל( שתים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
•    בעל תעודת הוראה.
•    המנהל יחויב לסיים בהצלחה – קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.
דרישות ניסיון:
•    עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
•    עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
•    עבור טכנאי מוסמך -5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.

ניסיון ניהולי:
•    3  שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה 

דרישות נוספות:
•    שפות- בהתאם לצורך
•    יישומי המחשב – היכרות עם תוכנת ה- office לרבות אקסל.
•    הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר , תשכ"ט- 1969:
•    עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
•    העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם התקיים אחד מאלה:
-    הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. 
-    הורשע בעברה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור ההרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
-    הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
-    בגיר שהורשע בעברת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
•     קיום מערכת יחסי גומלין עם גורמים ברשות ומחוצה לה
•    ריבוי משימות
•    עבודה בצוותי עבודה.

הערות:
•    לא התקבל/ תתקבל לעבודה מועמד/מועמדת בטרם המציא/ה אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו/ה לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001 ( האישור יומצא רק לאחר בחירת המועמד)
•    על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום ראשון 27/01/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.
בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).
במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

להגשת מועמדות - לחצו כאן

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז