דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס 21/2022 לעיריית נתיבות דרוש/ה הנדסאי/ אדריכל נוף לפארק נחל בוהו נתיבות

להגשת מועדמות למשרה - לחצו כאן

היחידה: הנדסה

תואר המשרה: הנדסאי/אדריכל נוף לפארק נחל בוהו נתיבות

כפיפות: מהנדס העיר

היקף משרה: 100%

דרגה: +41 – 39 בדירוג ההנדסאים

תיאור התפקיד:

 • תכנון ובניית תוכניות עבודה לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום.
 • ניהול מעקב אחר מכלול המשימות הקשורות לפארק.
 • תיאום מול גורמי פנים וחוץ.
 • אחראי על פיתוח ותחזוקה שוטפת של הפארק
 • ייעוץ בבחירת בעלי מקצוע נדרשים לפרויקט, ביקורים בשטח, חקירות מוקדמות, תיאום בין יועצים, מתן פתרונות לבעיות בשטח ותיאום הפתרונות המוצעים עם הדיסציפלינות השונות.
 • חלוקת משימות , הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה וקבלנים חיצוניים.
 • ליווי וסיוע בתיאום תכניות הביצוע של עבודות הפיתוח בפארק בין המתכננים והגורמים השונים.
 •  מעקב שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית המאושרת לפרויקט.
 • ליווי בהכנת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח, כולל קביעת לוחות זמנים, והכנת אומדני ביצוע.
 • הגשת דו"חות בהתייחס להתקדמות הפרויקט.
 • דיווח תקופתי שוטף בלוחות זמנים ובמתכונת שתקבע.
 • הכרת דרישות הרשויות המוסמכות ובקרה כי דרישות אלו מתקיימות בפרויקט.
 • תיאום, קידום ומעקב של שלבי התכנון השונים, עריכת לוח זמנים לביצוע, קיום ישיבות, העברת דו"חות התקדמות.
 • בקרה ומתן המלצה לאישור חשבונות של יועצים, מתכננים, בעלי מקצוע אחרים ביחס לפרויקט.
 • בקרה תקציבית, בקרה על הכנת אומדנים, דיווח על חריגות או צפי לחריגה מתקציב.
 • תיאום ומעקב אחר ביצוע הפרויקט בפועל לרבות לצורך הבטחת ביצוע יעיל, בהתאם להוראות ההסכם עם הקבלן/ים ועמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע.
 • תיאום מעקב על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבנייה והפיתוח באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.

 

 • מעקב אחר העברת תכניות בדיעבד, (AS MADE), חתומות ע"י מהנדס/מודד מוסמך מטעם הקבלן ולאחר בדיקתן ע"י המפקח, לעירייה.
 • דיווח שוטף לעירייה או למהנדס העיר על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע ועמידה בלו"ז, עמידה במסגרת התקציבית ועל בעיות המתעוררות בעת הביצוע, לרבות התראות על פיגורים תוך ציון מוקד הפיגור והתראות לחריגה בתקציב ואיתור מוקד החריגה.
 • ייעוץ ומסירת חוו"ד מקצועית לעירייה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות הגשת חוו"ד לעירייה, כיועץ או עד מומחה בפני בתי-המשפט ובוררים.          
 • המלצה לאישור של החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים.
 • אחריות כוללת לתיאום ובקרת ביצוע על הפרויקט –הכל כמפורט בהסכם על נספחיו.
 • העברת דיווח תקופתי על פעילות הפארק ואופן ניהולו (ביצוע תכניות עבודה, עמידה ביעדים, אתגרים בניהול הפארק וכדומה) הן לרשות והן למנהלת הפארק.
 • אישור תכנית עבודה שנתית ואישור תקציב שנתי מפורט.
 • מתן המלצות לצורך הבטחת תפעול הפארק ותחזוקתו.
 • קביעת נהלי עבודה למימוש מדיניות הפארק ווידוא עמידה בהם.
 • מתן שירותי ניהול ופיקוח במטלות נלוות ככל שיוטלו כאלו על ידי ראש הרשות או מהנדס העיר או מי מטעמם.

 

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות

 • הנדסאי בניין/ אדריכלות נוף מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012
 • רישום בפנקס ההנדסאים.

 

דרישות נוספות:

 • יכולת ארגון תיאום ובקרה
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • יחסי אנוש טובים
 • סמכותיות
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה

 

כישורים אישיים:

אמינות ומהמנות אישית, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום שני 06/06/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז