דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/פומבי מס 34/2022 לעיריית נתיבות דרוש/ה אב בית לבית הספר היסודי בנווה שרון

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

היקף משרה : 100%

כפיפות: מנהל בית הספר  

דרוג ודרגה: 5-+7 בדרוג המנהלי.

תיאור התפקיד:

 • שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.
 • תחזוקת תשתיות בבית הספר.
 • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.
 • מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום האחריות בית הספר.
 • טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
 • בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.
 • השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עט בשירותי אחרים.
 • פתיחה וסגירה של בית הספר ( שערים כיתות לימוד,  משרדים וחדרי שירות).
 • וידוא קיום הצלצולים  על פי לוחות הזמנים שנקבעו)
 • התראה בפני המנהל על כל תקלה המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
 • מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
 • השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון וכד'.
 • מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק.
 • אספקה והתקנת ציוד בית הספר
 • סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר

 

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • עברית ברמה טובה
 • 12 שנות לימוד
 • רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.
 • מאפייני עשייה:
 • מאמץ פיזי
 • עבודה עם ילדים.

על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,   עד ליום שלישי 30/08/2022 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז