דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי / פנימי מספר 54/2022 לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך.

להגשת מועמדות למשרה - לחצו כאן

 

היחידה: יחידת החינוך

כפיפות: ראש הרשות /מונחה מקצועית ע"י משרד החינוך.

דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי מחלקות חינוך/ חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

היקף העסקה: 100%

 

תיאור תפקיד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

תחומי אחריות:

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר(יסודיים ועל-יסודיים).
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 1. התווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
  1. גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם החוקים בתחום החינוך.
  2. הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדי אגף ובמוסדות החינוך.
  3. התווית תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לאגף החינוך, והבאתן לאישור הדרג הבכיר. עדכון תכוניות העבודה , בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים ברשות המקומית.
 2. ניהול מערך הרישום לגני ילדים ולבתי הספר היסודיים והעל יסודיים( להלן מוסדות החינוך)
  1. תכנון אזורי הרישום למוסדות החינוך
  2. גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך השונים.
  3. פיתוח תהליכי עבודה לרישום למוסדות החינוך והטמעתם באגף ובמוסדות החינוך.
  4. הפקת חוברת רישום המיועדת להורים, אשר מכילה מידע אודות תהליך ומועד הרישום.
  5. רישום ושיבוץ של תלמידים למוסדות החינוך לקראת שנת הימודים החדשה
  6. טיפול במקרים חריגים ובקשיים במהלך הרישום( דוגמת איחור ברישום).
  7. מעקב ובקרה אחר תהליך הרישום המתבצע במוסדות החינוך.
  8. פיתוח ,שיפור ותפעול לוגיסטי של הליך הרישום, והעסקת כוח אדם ייעודי לכך.

3 . ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.

א. הדרכה ובקרה של מנהל מדור חינוך יסודי ומדור חינוך על יסודי באגף החינוך.

ב. בחינה ואישור של תכנית העבודה השנתית של כל מוסד.

ג. מעקב אחר יישום תכנית העבודה השנתית.

ד. ביצוע מעקב על אופן הניהול של בתי הספר, לרבות קיום קשר שוטף עם מנהי המוסדות ניהול  ישיבות וטיפול בליקויים ובבעיות.

ה. טיפול במצבת עובדי הוראה, קביעת תקני הוראה, טיפול בפורשים, מתפטרים ומפוטרים.

ו. השתתפות בוועדות מכרזים לגיוס מנהלים למוסדות החינוך.

ז. יצירת מנגנונים להעלאת רמת ההישגים הלימודים של התלמידים בני כל שכבות הגיל וצמצום הפערים הלימודים ביניהם.

ח. פיתוח מערך פסג"ה ( פיתוח סגל הוראה), קידום תכוניות הכשרה והשתלמויות שך צוותי החינוך.

ט. קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים

י. יזום וקידום של תכניות לטיפוח האקלים החברתי ולמניעת אלימות.

יא. מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה בעיות גיל ההתבגרות ומשברים אישיים, ומציאת פתרונות בעבורם בשיתוף עם הצוות החינוכי, השירות הפסיכולוגי- חינוכי( להלן: שפ"ח) וההורים.

יב. ייזום פעילות למניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים, בשיתוף קצין ביקור סדיר( להלן קב"ס), אגף הרווחה , הצוות הבית ספרי, הורים וכל גורם רלוונטי נוסף.

יג. השתתפות בוועדות שיבוץ והשמה.

יד. הסדרת היסעים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים במוסדות חינוך ברשויות אחרות.

 1. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 1. הנחיה, הדרכה ובקרה של מנהל מחלקת/מדור גני ילדים.
 2. בקרה על מערך כוח האדם בגני הילדים ובכלל זה גננות, עוזרות לגננות וממלאות מקום.
 3. בקרה על השתלמויות של צוותי החינוך בגני ילדים
 4. קיום קשר עם גננות וטיפול בליקויים ובבעיות.
 5. מעקב במציאת פתרונות עבור ילדים בעלי קשיים מסוגים שונים.
 6. קידום תכניות להעשרה חינוכית של הילדים, ובכלל זה "סל תרבות"
 1. . ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ומעקב כל פעילותו.

א. מתן הנחיות ופיקוח על תהליכי העבודה המתקיימים בשפ"ח, תוך התמקדות בקשר של השפ"ח עם מוסדות החינוך.

 1. טיפול בבעיות והסדרת ליקויים המתגלים בתהליכי העבודה בשפ"ח.
 1.  קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 1. בחינה והתוויה של דרכים ליישומן ולתקצובן של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 2. עידוד יוזמות של צוותי חינוך, תלמידים, הורים, עמותות וכיוצ"ב לפיתוח תכניות חברתיות במוסדות החינוך.
 3. ליווי מעקב ובקרה אחר היוזמות המיושמות בפועל ואחר תכניות הלימודים ותכניות חינוכיות המתקיימות במוסדות החינוך.
 4. הערכת התכניות לשם שיפורן בעתיד.
 5. מעקב וליווי של פרויקט" מחויבות אישית" בבתי הספר.
 1.  טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחושה של מוסדות החינוך.

א. ניהול הפיקוח על סביבה פיזית נאותה במוסדות החינוך( לרבות מבנים, גנים מתקני משחקים, מתקני ספורט, ריהוט, ציוד, תאורה).

 1. ריכוז בקשות הצטיידות ורכש המגיעות ממוסדות החינוך.
 2. בחינת בקשות , קבלת הצעות מחיר והבאתן לוועדת מסירה וקבלה של מידע וכן התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים המשרד החינוך.
 3. התקשרות עם ספקים וקבלנים ופיקוח על עבודתם.
 4. תיאום עבודות תחזוקה בהיקפים גדולים במוסדות החינוך, ובפרט תיאום שיפוצי קיץ.

8 . ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.

א.  מתן דיווחים ועדכונים לדרג הבכיר ברשות המקומית.

ב. מתן חוות דעת מקצועית בדיונים ובישיבות ברשות המקומית, כולל הצגת נושאים בפני מועצת הרשות במידת הצורך.

ג. מסירה וקבלה של מידע וכן התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך  

9. טיפול בנושאי חירום וביטחון ובמוסדות החינוך.

 1. ניהול היערכות מערכת החינוך לחירום וביטחון בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
 2.  קידום מנגנון שיתוף פעולה עם קב"ט הרשות להיערכות מוסדות החינוך בתחום החירום והביטחון.
 3. ניהול ומעקב אחר תקינותן שלתשתיות חירום במוסדות החינוך( מיגון, ציוד חירום וכו').
 4. הכנת מכלול החינוך ברשות לכל מצבי החירום על תיק אב לרשות קונטרס חינוך, מנחה למנהל מכלול חינוך בחירום ונהלי משרד החינוך.
 5. הפעלת מכלול החינוך בשעת חירום בהתאם להנחיות לעיל.
 6. ווידוא היערכות הצל"ח הבית ספרי ( צוות לשעת חירום).
 7. הפעלת תכנית הלמידה בחירום של מערכת החינוך הרשותית בתיאום עם מערך הפיקוח של משרד החינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך ובהתאם למגבלות המיגון.
 8. לקיחת חלק בהיערכות מתקני הקליטה ברשות להנחיות משרד הפנים ומשרד החינוך

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות. רכש, בתיאום עם אגף כספים.

דרישות התפקיד: השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה
בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה.עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

 • בעל/ת תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי וניהולי

 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות כמנהל מוסד חינוך או בתפקיד ניהול חינוכי.
 • היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 • שליטה מלאה בשפה העברית- חובה.
 • שליטה בתוכנת ה OFFICE ..

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו דרך אתר עיריית נתיבות, לשונית דרושים ומכרזים,  עד ליום ראשון 05/02/2023 (עד השעה  12:00) – לא תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ל.

 • לעומדים בתנאי הסף יזומנו למבחני התאמה במכון מיון חיצוני.
 • מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה.
 • עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הליך הגשת המועמדות במכרז כולל: הגשת מועמדות וקבלת משוב ראשוני על המועמד באמצעות מערכת jobbing המקוונת.

בהמשך לכך, כל המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ואשר יגישו את כלל המסמכים הנדרשים, כמפורט בפרסום זה – יזומנו לוועדת בחינה.

 

יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי (כפי שנדרש בנוסח המכרז).

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, מחלקת משאבי אנוש ייצור עמך קשר להמשך התהליך.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 

על החתום

ראש העירייה

יחיאל זוהר.

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז